Home

RJ-Uiting 2012-5

29 oktober 2012 - Op 29 oktober 2012 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2012-5: ‘Ontwerp - Toepassing Richtlijn 252 / Richtlijn B10 Voorzieningen met betrekking tot de crisisheffing en wijziging Richtlijn 271.6 Personeelsbeloningen - Bezoldigingen van bestuurders en commissarissen' gepubliceerd.

RJ-Uiting 2012-5 is een gevolg van de op 18 juli 2012 in werking getreden ‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013'. In deze wet is bepaald dat een aantal belastingwetten met ingang van 1 januari 2013 wordt gewijzigd. Eén van de wijzigingen houdt in dat werkgevers in 2013 een eenmalige crisisheffing moeten betalen van 16% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat zij in 2012 aan een medewerker hebben betaald, voor zover dat loon hoger was dan € 150.000. Deze crisisheffing wordt geregeld in een nieuw artikel 32bd van de ‘Wet op de loonbelasting 1964'.

RJ-Uiting 2012-5 bevat een voorstel voor de toepassing van Richtlijn 252 / Richtlijn B10 Voorzieningen met betrekking tot de crisisheffing' en een voorstel tot wijziging in Richtlijn 271.6 Personeelsbeloningen-Bezoldigingen van bestuurders en commissarissen.

Bij het definitief worden van dit ontwerp zal dit van toepassing zijn op boekjaren waarin de periode van 18 juli 2012 tot en met 31 december 2012 valt, alsmede op boekjaren waarin een deel van die periode valt. De wijziging van RJ 271.6 zal vervallen voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013.

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 23 november 2012 tegemoet. Het ontwerp zal zo spoedig mogelijk na de commentaarperiode definitief worden gemaakt.

vorige overzicht volgende  >