Grote bundel

Sinds de totstandkoming van de wettelijke regeling voor jaarrekeningen in 1970, wordt aan jaarrekeningen de eis gesteld dat deze voldoen aan normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) ziet het als zijn taak om aan deze normen inhoud te geven voor de jaarverslaggeving in Nederland. De RJ geeft hier invulling aan door het opstellen en publiceren van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de middelgrote en grote rechtspersonen en deze uit te geven in de jaarlijkse RJ Bundel. De papieren en digitale versie van deze jaarlijkse bundel komt normaal gesproken in de maand september voorafgaand aan het ingangsjaar uit (de Bundel die ingaat op 1 januari 2019, komt in september 2018 uit).

Inhoud en betekenis van de richtlijnen
De Raad voor de Jaarverslaggeving streeft er dus naar om zodanig inhoud te geven aan de (ontwerp) Richtlijnen, dat daarin een antwoord kan worden gevonden op de meeste in de praktijk voorkomende vragen en de Richtlijnen zo overzichtelijk en toegankelijk mogelijk te maken voor verschaffers, gebruikers en controleurs van de jaarrekening. Actualisering van de Richtlijnen vindt onder andere plaats op basis van wijzigingen in de wettelijke regeling voor jaarrekening en bestuursverslag, op basis van uitspraken van de Ondernemingskamer en de Hoge raad en op basis van door de IASB uitgebrachte (en door de EU goedgekeurde) standaarden. Een overzicht van de jaarlijkse wijzigingen in de bundel is te vinden in de bijbehorende Ten Geleides.

Ontwerp-richtlijnen
Voor nieuwe onderwerpen worden eerst ontwerp-Richtlijnen gepubliceerd, veelal door middel van een RJ-uiting. Deze vindt u hier op de website. Na het verschijnen van een uiting is er een periode waarin men commentaar op deze ontwerp-Richtlijn kan indienen. De ontvangen commentaren worden bestudeerd en overwogen. Op basis daarvan worden de onderwerpen zo nodig herzien en vervolgens als (definitieve) Richtlijnen gepubliceerd.

Bestel hier de luxe hardcover-editie bij Wolters Kluwer

Bestel hier de paperback of digitale editie bij Wolters Kluwer