Vaktechnische Staf

De Raad voor de Jaarverslaggeving wordt ondersteund door een vaktechnische staf. De staf bestaat uit zes tot (maximaal) acht leden, inclusief de voorzitter, die naar schatting zo’n 250 uur per jaar beschikbaar moeten zijn. De stafleden worden geselecteerd op basis van hun vaktechnische deskundigheid en vervullen tevens een functie bij een accountantskantoor, in het bedrijfsleven of elders (universiteit). 

De taak van de vaktechnische staf, die ten minste eenmaal per maand in vergadering bijeenkomt om stukken voor te bereiden voor de RJ-vergadering, bestaat uit:

  • Het schriftelijk voorbereiden en uitwerken van (wijzigingen van) Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen, van interpretaties en verduidelijkingen, en van commentaren van de RJ naar de IASB, de EFRAG en eventuele andere organisaties;
  • Het voorbereiden van en voortdurend actualiseren van het werkprogramma van de RJ (in overleg met de leden van de RJ);
  • Het waar nodig nemen van initiatief tot aanpassing van Richtlijnen of tot bespreking van relevante (internationale) ontwikkelingen;
  • Het participeren in RJ-werkgroepen;
  • Het uitvoeren van eventuele andere verzoeken in het verlengde van de hoofdtaken.

Leden van de vaktechnische staf

4983_TanjavandenVlekkertZevenbergen_22januari2018.jpg
mevr. T. van den Vlekkert-Zevenbergen RA MSc Voorzitter

Tanja van den Vlekkert – Zevenbergen is voorzitter van de vaktechnisch staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroep Bestuursverslag/Corporate Governance. (RJ 400) Daarnaast is zij werkzaam als senior manager bij het Department of Professional Practice van KPMG Accountants N.V.

Rick Boonstra KL.jpg
dhr. R. Boonstra Msc RA Staflid

Rick Boonstra is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Daarnaast is hij werkzaam als consultant audit en externe verslaggeving bij Montis-Q.

Collin van Eijkelenburg 2023 KL.jpg
dhr. C. van Eijkelenburg RA MSc Staflid

Collin van Eijkelenburg is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft zitting in de werkgroepen Beleggingsentiteiten (RJ 615), Insurance (RJ 605) en Leases (RJ 292). Daarnaast is hij werkzaam bij EY binnen het Professional Practice Department als Senior Manager.

Foto Ashna Sewdien.png
mevr. A. Sewdien-Khasa Msc LLM RA Staflid

Ashna Sewdien-Khasa is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroepen Financiële Instrumenten (RJ 290) en Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RJ 645). Daarnaast is zij werkzaam als Senior Manager bij Deloitte.

4993_IngevanSloun_22januari2018.jpg
mevr. drs. I. van Sloun RA Staflid

Inge van Sloun is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de expertgroep IFRS 15 en de werkgroep Onderwijs (RJ 660). Daarnaast is zij werkzaam als Director Financial Reporting bij Mazars.

Foto Peter Westerduin klein vierk.jpg
dhr. P. Westerduin MSc RA EMITA Staflid

Peter Westerduin is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroepen MKB en Fondsenwervende Organisaties (RJ 640/650). Daarnaast is hij werkzaam als Senior Manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO.