Uitingen

RJ-Uiting 2020-3: Vervallen wettelijk streefcijfer

Per 1 januari 2020 is artikel 2:391 lid 7 BW vervallen. Hierdoor is ook alinea 108a van hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’ vervallen. Dit betreft de mededeling in het bestuursverslag inzake het wettelijke streefcijfer voor een evenredige zetelverdeling in het bestuur en de raad van commissarissen van een grote NV/BV (evenwichtige verdeling indien ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen bezet). Dit betekent niet dat het onderwerp diversiteit verminderde aandacht heeft, zoals ook blijkt uit het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid en de Nederlandse corporate governance code (zie RJ 400.204 t/m 204c). Ook verscheen in september 2019 het SER-advies “Diversiteit in de top” en werd in de Tweede Kamer een drietal moties aangenomen om de aanbevelingen uit het SER-advies over te nemen. Naar verwachting zal dit in 2020 leiden tot voorstellen voor wetgeving, waardoor bepaalde rechtspersonen wettelijk verplicht zullen worden om in de raad van commissarissen een bepaald aantal vrouwelijke leden te benoemen (“wettelijk quotum”).

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht