Uitingen

RJ-Uiting 2020-12: “Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis”

Vanwege de ongunstige economische ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis komt het voor dat lessors/verhuurders een tegemoetkoming doen aan lessees/huurders door huurbedragen tijdelijk te verlagen of uitstel van betaling te verlenen.
Daar waar leasebedragen tijdelijk worden verlaagd, komt de vraag op hoe deze verlaging in de jaarrekening moet worden verwerkt. De Richtlijnen gaan niet specifiek op deze situatie in. De RJ wil ingeval van operationele leases, en bij financiële leases uitsluitend voor de lessee, toestaan om deze verlaging toe te rekenen aan de periode waarop de verlaging betrekking heeft. De RJ stelt voor een dergelijke verwerking op te nemen in nieuwe alinea’s 206a en 211a (voor lessees), en 313a (voor lessors) van hoofdstuk 292 ‘Leasing’. Voor micro- en kleine rechtspersonen wordt een overeenkomstig voorstel gedaan voor nieuwe alinea’s 107a en 111a in hoofdstuk B11 ‘Leasing’. Bij financiële leases wordt voor lessors in alinea 309a voorgesteld dat de vermindering van de leasevordering direct in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt.

RJ-Uiting 2020-12 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 21 oktober 2020 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht