Uitingen

RJ-Uiting 2023-4: Verduidelijkingen met betrekking tot de presentatie en classificatie van financiële instrumenten als eigen vermogen of als vreemd vermogen (ontwerp-Richtlijnen: RJ 240, RJ 290 en RJk B12)

Achtergrond en inhoud
Mede naar aanleiding van ontvangen commentaren en jurisprudentie heeft de RJ de verslaggevingsvoorschriften inzake de presentatie en classificatie van financiële instrumenten als eigen vermogen of als vreemd vermogen op een aantal punten beoordeeld. De RJ stelt voor om wijzigingen aan te brengen om enkele alinea’s van hoofdstuk 240 ‘Eigen vermogen’ en hoofdstuk
290 ‘Financiële instrumenten’ te verduidelijken.

Samenvatting
De RJ stelt voor om:
• te verduidelijken dat indien een financieel instrument op basis van de juridische vorm in de enkelvoudige jaarrekening als eigen vermogen wordt geclassificeerd, terwijl het instrument op basis van de economische realiteit als vreemd vermogen geclassificeerd zou worden, het totaalbedrag van dat instrument (of instrumenten) als een afzonderlijke post in het eigen vermogen wordt gepresenteerd.
• enkele voorbeelden toe te voegen en te verduidelijken onder welke contractuele omstandigheden sprake is van eigen vermogen of van vreemd vermogen. Dit is van toepassing op de classificatie in de geconsolideerde jaarrekening en in de enkelvoudige jaarrekening wanneer gekozen wordt om de classificatie in de enkelvoudige jaarrekening te bepalen op basis van de economische realiteit; en
• te verduidelijken wat winstafhankelijke financiële instrumenten zijn en onder welke voorwaarden en bij welk type financiële instrumenten de keuze wordt geboden voor classificatie als eigen vermogen of als vreemd vermogen.

RJ-Uiting 2023-4 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 17 mei 2023 ongewijzigd definitief vastgesteld.

 

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht