Uitingen

RJ-Uiting 2023-7: Voorgenomen wijzigingen in de Richtlijnen als gevolg van aanpassingen in de Code corporate governance

Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie corporate governance code de geactualiseerde Code gepubliceerd. De wijzigingen zijn van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023. De RJ is voornemens om in hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’, hoofdstuk 404 ‘Bezoldigingsverslag en remuneratierapport’ en hoofdstuk 405 ‘Verslag raad van commissarissen’ wijzigingen door te voeren als gevolg van aanpassingen in de Code. 

De Code is nog niet wettelijk verankerd in het Besluit inhoud bestuursverslag. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft bij brief van 28 maart 2023 aan de Tweede Kamer te kennen gegeven dat het kabinet voornemens is om in de loop van 2023 de geactualiseerde Code wettelijk te verankeren. Na publicatie van het betreffende besluit, zal een separate RJ-Uiting worden gepubliceerd waarmee de voorgenomen wijzigingen in de Richtlijnen effectief zullen worden.

In onderstaande RJ-Uiting 2023-7 zijn de voorgenomen wijzigingen en enkele redactionele aanpassingen in de Richtlijnen opgenomen.

 

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht