Uitingen

RJ-Uiting 2021-14: Ontwerp-alinea’s hoofdstuk 212 Materiële vaste activa

De RJ stelt voor om in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ verduidelijkingen aan te brengen met betrekking tot (1) het onderscheiden van belangrijke bestanddelen van een actief en de verwerking van vervangingen daarvan en (2) het onderkennen van afzonderlijke bestanddelen van vaste activa in combinatie met het vormen van een voorziening groot onderhoud.Daarnaast zijn de waardering van de onderhoudsvoorziening en de herstelvoorziening verduidelijkt.
Deze wijzigingen hebben ook invloed op RJ 252 ‘Voorzieningen’ en RJk-hoofdstukken B2 ‘Materiële vaste activa’ en B10 ‘Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen’.

Voor meer informatie kunt u de RJ-Uiting  hieronder downloaden en bekijken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht