Uitingen

RJ-Uiting 2021-5: Ontwerp-alinea’s hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen ontvangen een jaarlijkse normatieve rijksbijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor de bekostiging van de onderwijsactiviteiten.
Deze rijksbijdrage wordt verwerkt in het boekjaar waarop de toekenning betrekking heeft. Op deze wijze worden de baten en de lasten toegerekend aan hetzelfde boekjaar.
Vanaf boekjaar 2021 kan het ministerie van OCW naast de normatieve rijksbijdrage tevens aanvullende middelen aanmerken als een niet-normatieve rijksbijdrage die bestemd zijn voor een specifiek doel. Hoofdstuk 660 bevat nog geen bepalingen voor de verwerking en presentatie van deze niet-normatieve rijksbijdragen. De Raad voor de Jaarverslaggeving stelt via deze RJ-Uiting voor om nadere bepalingen in hoofdstuk 660 toe te voegen voor de verwerking en presentatie van niet-normatieve rijksbijdragen. Met de voorgestelde bepalingen wordt beoogd de niet-normatieve rijksbijdragen toe te rekenen aan de periode waarin de bestedingen worden gedaan.

RJ-Uiting 2021-5 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 21 april 2021 ongewijzigd definitief vastgesteld.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht